Fundacja Help Furaha

O Fundacji Help Furaha

Fundacja Help Furaha to organizacja wspomagająca dzieło Furaha Day Centre w Kenii (furahacentre.org), która prowadzi Centrum Opieki Dziennej nad dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i Zespołem Downa. Furaha Centre oferuje wykwalifikowaną opiekę dzienną, zabawę, posiłki, terapię integracji sensorycznej oraz terapię zajęciową. Furaha Day Centre działa przy pomocy datków, które wspomagają realizację programów opieki dziennej.

Dzieci w Kenii często są zaniedbywane z powodu tego, jakie się urodziły. Skutkuje to tym, iż dzieci są w złym stanie zdrowia, są niedożywione, a często również niestety molestowane seksualnie. Dyskryminacja i piętno wyrządzają tym dzieciom ogromną psychiczną i emocjonalną krzywdę. Niewiele organizacji w Hrabstwie Meru pomaga takim młodym ludziom, co sprawia, że organizacje te nie są w stanie pomóc każdemu dziecku w potrzebie.

Każde dziecko potrzebuje jedzenia, miłości, zdrowia, zabawy i edukacji każdego dnia, także kenijskie dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym, Zespołem Downa i dysleksją. Często te dzieci są w Kenii zapomniane przez rodziny i społeczności. Założyciele Furaha Day Centre w Kenii zdali sobie sprawę z potrzeb tych dyskryminowanych i ukrywanych dzieci, z którymi nikt nie chce mieć nic do czynienia. Te dzieci nie doświadczają szczęśliwego dzieciństwa, które należy im się tak samo, jak dzieciom zdrowym. Więc oto jesteśmy i stajemy, aby przemówić w ich imieniu, dać im miłość i wsparcie medyczne, którego potrzebują.

Furaha Day Centre zlokalizowane jest w Hrabstwie Meru w Republice Kenii. Centrum to zajmuje się dziećmi w ciągu dnia ucząc jednocześnie rodziców, jak opiekować się tymi dziećmi w pozostałym czasie, aby jednocześnie wzbogacać relacje w ich rodzinach. Centrum zlokalizowane jest w miejscu, do którego rodzice mają łatwy dostęp. Centrum dysponuje czystymi i schludnymi pomieszczeniami, które stanowią dobre środowisko do wpierania niepełnosprawnych dzieci.

Furaha Day Centre jest wyposażone w specjalny pokój terapeutyczny, sekcję do fizjoterapii, doradztwa, pokój psychoterapeutyczny, klasy, jadalnię i inne potrzebne sale. Naszym marzeniem jest wybudowanie stałego centrum na naszej ziemi z przestrzenią do ucznia umiejętności praktycznych, takich jak np.: uprawianie roślin, stolarką, krawiectwo, hodowanie zwierząt domowych, pszczelarstwo itp.

MISJA I WIZJA

Misja

Dokładanie wszelkich starań, aby wspierać Furaha Centre w opiece nad dziećmi oraz we wspomaganiu lokalnych społeczności w lepszym zrozumieniu i wiedzy na temat porażenia mózgowego, autyzmu, Zespołu Downa, dysleksji. Promowanie zdrowego życia we wspólnotach.

Wizja

Wyeliminowanie piętna i dyskryminacji oraz otwarcia się Kenijczyków na niepełnosprawne dzieci, które często odcięte są przez rodziny od świata. Stworzenie tym dzieciom lepszych warunków życia, poprawy zdrowia i samopoczucia osób z porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Downa i dysleksją.

Nasze cele

  • stworzenie pełnego miłości miejsca w Kenii dla niepełnosprawnych dzieci, gdzie otrzymają fachową pomoc i radość
  • dostarczenie fizjoterapii i opieki medycznej dla niepełnosprawnych kenijskich dzieci
  • doradzenie dzieciom, ich rodzicom oraz lokalnym społecznościom w kwestiach związanych z opieką na dziećmi z porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Downa i dysleksją.
  • przygotowanie dzieci znajdujących się pod opieką Furaha Centre do samodzielności, kiedy osiągną odpowiedni wiek.

Wspierają nas

Dzięki Waszemu wsparciu Fundacja Help Furaha może pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom. Dziękujemy!